Jako instytucja finansowa, jesteśmy zobowiązani na mocy przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu do przechowywania informacji o Tobie i Twoich transakcjach przez okres 7 lat.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?